دات نت نیوک
X

.پوشش داخلی از سالهاي 1950 ، با موفقیت در خطوط لوله گاز به کار رفته است ؛ با این وجود این تکنولوژي امروزه نیز تکنولوژي روز محسوب می شود

براي مثال پوشش داخلی لوله در عرض 4 الی 5 سال گذشته در خطوط لوله انتقال گاز طولانی با قطر بالا در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، خطوط لوله انتقال گاز در دریاي شمال به طول 3000 کیلومتر و هزاران کیلو متر دیگر خطوط لوله انتقال در خاور میانه و خاور دور از پوشش داخلی استفاده کرده اند و در آینده نیز استفاده خواهند کرد. درحال حاضر بیش از 100 هزار کیلومتر خط لوله با پوشش داخلی در سراسر دنیا . وجود دارد پوشش داخلی لوله براي خطوط زمینی انتقال گاز بصورت استاندارد در بسیاري از کشورها اعمال می شود. پوشش داخلی لوله نبایستی بصورت یک هزینه اضافی محسوب گردد، چرا که در دراز مدت باعث صرفه جوییهاي اقتصادي فراوانی میشود.


مزایاي پوشش داخلی

بهبود ویژگی هاي هیدرولیکی و جریان

با استفاده از پوشش داخلی لوله، طوفانی شدن جریان سیال در خط انتقال کاهش می یابد و جریان مواد بصورت منظم و لایه اي در خطوط لوله جاري خواهد شد.

اندازه گیري هاي میدانی انجام شده بر روي خطوط لوله گاز پر فشار در دریاي شمال، به همراه اطلاعات تجربی، نشان داده اند که زبري دیواره هاي لوله هاي داراي پوشش داخل، به میزان قابل توجهی از زبري ذکر شده در مقالات قبلی ( قبل از 1999 ) کمتر است. پوشش داخل فاکتور اصطکاك را در لوله هاي پرفشار گاز به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. این امر به کاهش هزینه هاي عملیاتی و افزایش ظرفیت انتقال منجر می شود.

پوشش داخلی از طریق کاهش فاکتور اصطکاك خطوط لوله، می تواند باعث کاهش هزینه هاي عملیاتی کمپرسورها شود. با توجه به هزینه هاي عملیاتی بالاي کمپرسور ها، نقش پوشش داخل در تقلیل آنها بسیار قابل ملاحظه است. ظرفیت انتقال لوله هاي پوشش دار نیز به دلیل کمتر بودن نیروي اصطکاکی، بالاتر از لوله هاي فولادي بدون پوشش است.

Refugio اولین آزمایش انجام شده در مورد تاثیر پوشش داخل بر روي جریان مواد درون لوله، در سال 1958 در انجام شد. این آزمایش که به Tennessee تگزاس بر روي خط لوله تحت بهره برداري شرکت انتقال گاز تنسی معروف است، براي اولین بار، با اندازه گیري و قرائت جریان قبل و بعد از اعمال پوشش داخل نشان Refugio تست داد که در اثر اعمال پوشش داخل، ظرفیت انتقال خط لوله افزایش می یابد.

افزایش ظرفیت انتقال خط لوله می تواند بین 5% تا 15 % ( در بعضی موارد حتی بیشتر ) باشد. این امر پذیرفته شده است که حتی 1% افزایش ظرفیت خطوط بر اثر پوشش داخلی نیز می تواند هزینه هاي پوشش را جبران کند. یک تاسیسات گازي افزایش 14 الی 21 درصدي در ظرفیت انتقال را در نتیجه استفاده از پوشش داخلی براي لوله هاي خطوط گاز گزارش کرده است در صورتیکه سرمایه گذاري اضافی آن براي اعمال پوشش داخل کمتر از 2% بوده است.

می توان با محاسبات نشان داد که به دلیل افزایش ظرفیت انتقال خط لوله در اثر اعمال پوشش داخل، امکان کاهش قطر لوله ها در طراحی خط لوله وجود دارد. این کاهش قطر می تواند تا حد 8%. باشد کاهش قطر خط لوله می تواند سرمایه گذاري اولیه لازم براي احداث خط لوله را ، با احتساب هزینه هاي اعمال پوشش داخل، به نحو قابل ملاحظهاي کاهش دهد.


تسریع بهره برداري

لوله ها قبل از کار گذاري و معمولاً پس از گذشت مدت کوتاهی از تولید، پوشش داده میشوند و این باعث می شود که از زنگ زدگی لوله ها در مدت زمان بین تولید تا نصب جلو گیري گردد. در نتیجه اثر زمان بین تولید لوله و استفاده از آن در خط لوله، که معمولاً به ایجاد زنگ زدگی بر روي سطح داخلی لوله و در نتیجه افزایش زبري سطح Salafchegan Pipe Protection Co. IT Department. www.sppc.ir می انجامد، با استفاده از پوشش داخلی حذف می شود. به این ترتیب با اعمال پوشش داخلی می توان از حفظ زبري سطح و ویژگیهاي هیدرولیکی مناسب لوله در طی مدت انبارش( زمان تولید لوله تا نصب در خط) اطمینان حاصل کرد

از آب دریا پر می Offshore همچنین با توجه به اینکه حین دوره بین نصب لوله ها تا انتقال گاز خشک، لوله هاي شوند، معمولاً مقادیري مواد ضد زنگ به آب درون لوله ها اضافه می شود تا از زنگ زدگی سطح داخلی لوله جلوگیري شود. با استفاده از پوشش داخل در مورد این لوله ها ( باید در نظر داشت که نواحی جوش هنوز بدون پوشش هستند) لازم بسیار کاهش می یابد. (Inhibitor) ، میزان مواد ضد زنگ در حین احداث خط لوله، پس از نصب و جوش هر 10 کیلومتر خط یک تست هیدرواستاتیک انجام می شود. پس از انجام هر تست هیدرواستاتیک لوله ها باید کاملاً خشک شوند . در خطوط لوله فولادي بدون پوشش آب به سطح لوله نفوذ می کند و این مساله باعث می شود که خشک کردن خط لوله طولانی شود. در صورتیکه با استفاده از پوشش داخلی، آب به سطح لوله نفوذ نمی کند . به این ترتیب پوشش داخلی باعث تسریع در خشک شدن لوله ها شده و زمان بهره برداري خط را کاهش می دهد.

لوله هاي بدون پوشش مقادیر بسیار زیادي اسکیل و زنگ آهن در خود دارند که باید پیش از نصب، از درون لوله ها تخلیه شود. این عملیات تخلیه مستلزم صرف مقادیر قابل توجهی زمان و هزینه است. در صورتی که لوله ها از پوشش داخل برخوردار باشند در این زمان و هزینه صرفه جویی می شود و احتمالاً هزینه هاي پوشش داخل، صرفاً از طریق اجتناب از این تاخیر و بهره برداري سریعتر قابل جبران هستند.

انعکاس نور بهتر از سطح پوشش داده شده لوله نسبت به سطح فولادي بدون پوشش، به قابل رویت شدن معایبی مثل لمینیشن کمک می کند و در نتیجه بازرسی چشمی لوله ها تسهیل می شود.


کاهش و تسهیل عملیات نگهداري

تجربه نشان داده است که براي لوله هاي داراي پوشش داخل، تعداد دفعات پیگ رانی بسیار کمتر از دفعات مورد نیاز براي خطوط لوله بدون پوشش است.

حرکت پیگ بر روي سطح داخلی لوله هاي داراي پوشش داخل بسیار راحت تر از لوله هاي فولادي بدون پوشش انجام می شود و در نتیجه عمل پیگ رانی در داخل خطوط لوله خیلی سریعتر انجام می پذیرد. مربوط به نگهداري را کاهش می دهند . Down time هر دو موارد فوق، میزان

استفاده از پوشش داخلی براي خطوط لوله سطح داخلی هموارتري را فراهم میسازد در نتیجه طول عمرپیگ را به مقدار قابل توجهی، که طبق گزارشات بهره برداران مختلف خطوط لوله می تواند تا 4 برابر باشد، افزایش می دهد

این عامل به تنهایی می تواند هزینه اعمال پوشش داخلی را جبران کند. تجربه نشان داده است که استفاده از پوشش داخلی می تواند هزینه هاي نگهداري لوله ها را به نحو قابل ملاحظه اي کاهش دهد. بدون پوشش داخلی، لوله ها در معرض آسیب هاي شدید ناشی از زنگ آهن و اسکیل قرار می گیرند.

تعویض لوله هاي زیر آبی می تواند چند میلیون دلار هزینه داشته باشد و همچنین باعث توقف عملکرد و نقصان تولید گردد. این هزینه ها خیلی بیشتر از هزینه اعمال پوشش داخلی هستند .فاکتور حفاظتی/ایمنی که پوشش داخلی براي لوله ها ایجاد می کند، به سادگی قابل کمی سازي نیست و بهتر است از این نظر، به پوشش داخلی به عنوان یک سیاست بیمه اي نگاه شود.

تجربیات اخیر بهره برداري از خطوط لوله بدون پوشش، مشکلات ناشی از آلودگی خطوط و وجود مقادیر معتنا به زنگ آهن، اسکیل و سایر آلاینده ها و تاثیرات منفی آنها را بر بهره برداري از خطوط لوله نشان می دهند .تمیز کاري داخلی خطوط لوله، می تواند در شرایط مرطوب، به واسطه پخش شدن اسکیل در طول خط باعث بروز زنگ زدگی گردد. وجود پوشش داخلی علاوه بر اینکه نیاز به تمیزکاري خط را به حداقل می رساند، امکان بروز زنگ زدگی پس از تمیزکاري را نیز از بین می برد.

استفاده از پوشش داخلی در خطوط لوله انتقال، از آلودگی مواد مورد انتقال جلوگیري میکند در نتیجه عمر فیلترها افزایش می یابد. همچنین پوشش داخلی باعث می شود رسوب پارافین در خطوط گاز و نفت و رسوب در لوله هاي آب به حد اقل برسد.


کاهش هزینه هاي انرژي

با استفاده از پوشش داخلی و به واسطه بهبود ویژگی هاي هیدرولیکی لوله ها، انتقال مواد در فشار هاي دلخواه درون لوله ها بسیار تسهیل می شود و در نتیجه، هزینه هاي پمپ کردن مواد در داخل لوله هاي پوشش داخلی داده شده بشدت کاهش می یابد . با توجه به بالا بودن این هزینه هاي مربوط به انرژي، شواهد تجربی نشان داده اند که این کاهش در هزینه هاي انرژي می تواند هزینه سرمایه گذاري براي پوشش داخل را ظرف 3 الی 5 سال جبران کند.


ایجاد تنوع در کاربري خط لوله

معمولاً از خطوط لوله انتقال گاز، پس از چند سال براي انتقال مایعات هیدروکربنی استفاده می شود. پوشش داخل باعث حفظ کیفیت و قابلیت اطمینان سطح داخلی لوله می شود. حضور رطوبت و مقادیر اندك اکسیژن می تواند باعث اکسیداسیون لوله هاي فولادي بدون پوشش شود. با گذر زمان، سطح داخلی لوله کیفیت خود را از دست داده و این به ایجاد الگوهاي نامناسب و ضعیف جریان هیدرولیکی منجر می شود. با استفاده از لوله هاي پوشش دار می توان در هر زمان، کاربري خط لوله را به سادگی از گاز به نفت تغییر داد.


پوشش داخلی، در انواع مختلف آن، باعث کاهش زبري سطح داخلی لوله ها شده و منجر به الگوهاي منظم جریان سیال در خط لوله می گردد. این بهبود در ویژگی هاي هیدرولیکی لوله باعث افزایش نرخ و ظرفیت انتقال، کاهش افت فشار و افزایش بهره وري خط لوله می شود.

در صورت استفاده از پوشش داخلی، علاوه بر دستیابی به صرفه جویی بسیار قابل توجه در هزینه هاي انرژي، امکان کاهش قابل ملاحظه سرمایه گذاري اولیه(قیمت لوله خام) نیز از طریق کاهش قطر در طراحی فراهم می شود. البته با توجه به اینکه ظرفیت عملی انتقال خطوط لوله به نیاز بازار بستگی دارد، معمولاً چنین کاري انجام نمی گیرد تا در صورت افزایش نیاز بازار در آینده امکان تامین ظرفیت انتقال مورد نظر بدون هزینه اضافی فراهم باشد .

با وجود اینکه ممکن است قطر تعیین شده لوله در طراحی، براي پاسخگویی به ظرفیت انتقال فعلی کافی بوده باشد، استفاده از پوشش داخلی براي تضمین ظرفیت براي پاسخدهی به افزایش نیاز انتقال در آینده توصیه می شود.

با حذف زمان هاي تاخیر در دوره نصب خط لوله، از طریق پوشش داخلی می توان برنامه شروع بهره برداري و در نتیجه درآمد زایی خط لوله را سریع تر آغاز کرد. در دوره بهرره برداري نیز، استفاده از پوشش داخلی باعث کاهش دوره و فرکانس عملیات باعث افزایش درآمد حاصل از انتقال گاز میشود. Down Time نگهداري خط لوله شده و این کاهش

تمام این مزایا سواي مزایاي اولیه پوشش داخلی یعنی حفاظت در برابر خوردگی و افزایش طول عمر مفید خط لوله هستند و تنها به بهبود ویژگی هاي هیدرولیکی خط لوله مربوط می شوند . مزایاي مالی اعمال پوشش داخلی براي لوله هاي نفت و گاز را احتمالاً می توان با امکان دستیابی به پروژه هاي واقعی و پایش دراز مدت آنها، در مقایسه با پروژه هاي مشابه بدون پوشش داخلی، به طور خیلی دقیق تري کمی سازي و ارائه کرد. اما همین اطلاعات تجربی براي قانع کردن شرکت هاي نفتی بزرگ سراسر دنیا به استفاده از پوشش داخلی در بیش از صد هزار کیلومتر خط لوله کافی بوده است

Post a Comment